Empsan Tekstil | Empsan Tekstil

The Walt Disney Sertifikası

lk kez 1996 yılında benimsenen Disney’in Üreticiler Tüzüğü (“Disney Tüzüğü”), Disney markalı ürün üreticilerinden Disney’in beklentilerini ortaya koymaktadır. Disney, Disney markalı ürünlerin üretimiyle (tasarım, basım, üretim, son işlem veya paketleme dahil) ilgili tüm Tesislerden, Disney Tüzüğüne veya bu ILS Programı El Kitabında açıklandığı gibi Disney tarafından önceden onaylanmış başka bir çalışma standartları tüzüğüne uymalarını bekler.
Disney Tüzüğü’nde belirlenmiş ilkeler, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel prensipleriyle ve ayrıca, tedarik zinciri çalışma standartlarıyla ilgili çeşitli üçüncü taraf girişimleri ve şirket tüzükleriyle uyumludur.

Minimum Uyumluluk Standartı

Disney, Disney markalı ürünlerin üretimiyle ilgili tüm Tesislerin, Minimum Uyumluluk Standardı (“MUY”) olarak
anılan Tüzükle en azından zorunlu düzeyde uyumluluk sağlamalarını ve bunu sürdürmelerini talep eder. MUY’yi
karşılamak için bir Tesisin aşağıdaki kategorilerin hiçbirinde ihlaller bulunmadığını ortaya koyması gerekir:
III Üreticiler Tüzüğü ve Minimum Uyumluluk Standardı

• Çocuk İş Gücü
• Zoraki İş Gücü
• Zorlama ve/veya Baskı
• Ayrımcılık
• Ciddi Sağlık ve Güvenlik Koşulları
• Örgütlenme Özgürlüğü
• Taşeronluk ve Evden Çalışanlar

 

Sürekli Gelişme

Tesislerin dinamik ortamlar olduğu kabul edilerek, MUY, bir Tesisin Disney markalı ürünler üretebilmek için
karşılaması ve bunu sürdürmesi gereken minimum uyum düzeyidir. Disney, bir Tesis MUY’ye uygun olsa dahi,
bu Tesisteki çalışma koşullarının Tüzüğe tam olarak uygun olmayabileceğini kabul etmektedir. Bu nedenle Lisans
Sahipleri ve Tedarikçiler, Disney markalı ürünler üreten herhangi bir Tesiste tüm çalışma koşullarının sürekli
iyileştirilmesini teşvik etmek üzere Tesislerle birlikte çalışmaktan sorumludur. Sosyal Uyumluluk Danışmanları
ve Sosyal Uyumluluk İzleme Kuruluşları, ayrı Tesislerin düzeltme gereksinimlerini karşılamak amacıyla program
belirlemede size yardımcı olabilir.

Satın Alma Uygulamaları

Ürün geliştirme, sözleşme ve üretim yönetimiyle ilgili kararlar bazen ILS Programı’nın hedefleri ve zorunluluklarını
yerine getirme açısından sorunlar yaratabilir. Lisans Sahipleri ve Tedarikçiler, diğer şeylerin yanı sıra aşağıdakileri
sağlamak üzere Tesislerle birlikte çalışmalıdır:
• Sipariş fiyatlandırma, yasal olarak zorunlu olan ücret oranlarının ödenmesini destekleyebilir ve Tesislerin tüm yerel iş kanunları ve Tüzük şartlarına uygun çalışma ortamları sağlamasına olanak verebilir.
• Teslim tarihleri Tesislerin mesai saatleri sınırlarına uygun faaliyet göstermesini sağlar. Satın alma siparişlerindeki değişiklikler, ücret veya mesai ihlallerine veya yetkisiz taşeronluğa katkı sağlamaz.
• Sorunların tespit edilerek öngörülü biçimde ve işbirliğine dayalı olarak çözülebilmesi için Tesis yönetimiyle açık iletişim hatları mevcut olmalıdır.

ILS Denetimleri

ILS Denetimleri, Disney markalı ürünler üreten Tesislerdeki işgücüyle ilgili sorunları tanımlama ve belirleme aracı olarak kullanılır. Disney, tüm Lisans Sahipleri ve Tedarikçilerin belirlenen İzin Verilen Kaynak Kullanım Ülkelerindeki Tesisler için yeterlikli ILS Denetimleri göndermelerini zorunlu kılar. Lisans Sahipleri ve Tedarikçiler bu ILS Denetimi zorunluluğuna tabi olduklarında Disney tarafından kendilerine bildirilecektir ve bu ILS Programı El Kitabında aksi belirtilmedikçe, kendilerine haber verilene kadar düzenli aralıklarla ILS Denetimleri sunmaları gerekmez. Genel olarak, Lisans Sahipleri ve Tedarikçiler bir Tesisten mevcut bir yeterlikli ILS Denetimi alabilir ya da ILS Denetimi yapılması için bir Sosyal Uyumluluk İzleme Kuruluşuyla çalışır. Disney, herhangi bir yerdeki bir Tesiste kendi ILS Denetimlerini yaptırmayı da tercih edebilir.